Všeobecné obchodní podmínky

 1. Pojmy

1.1. Provozovatel Portálu eHotel.cz – společnost eHotel.cz, s.r.o. se sídlem Lomnického 1742/2a (Chenen), 140 00 Praha 4, IČO 24285536, DIČ: CZ24285536, telefon 777 056 441 email: info@ehotel.cz

1.2. Klient – osoba (fyzická nebo právnická) objednávající si služby nabízené Portálem eHotel.cz v Ubytovacích zařízeních.

1.3. Ubytovací zařízení – vlastník/nájemce ubytovacích prostor, poskytující Klientovi ubytovací služby podle objednávky zprostředkované Provozovatelem.

 1. Úvodní ustanovení

2.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují smluvní vztahy mezi Portálem eHotel.cz, Klientem a Ubytovacím zařízením při realizaci zprostředkování rezervace ubytování, nabízené Ubytovacím zařízením na internetových stránkách Portálu eHotel.cz.

2.2. Smluvní vztah mezi Portálem eHotel.cz a Klientem se vedle těchto VOP řídí Obchodními podmínkami každého jednotlivého Ubytovacího zařízení (dále jen "OP") a jeho stanovenými Storno podmínkami, jež jsou uvedeny v patičce rezervačního formuláře eHotel.cz. Tyto VOP se použijí vždy, pokud OP nejsou Ubytovacím zařízením stanoveny nebo neobsahují úpravu jinou. 

Zadané VOP musí klient vždy akceptovat v posledním kroku rezervace (zaškrtnutím), jinak nemůže svou objednávku úspěšně dokončit.

 1. Služby

3.1. Klient je oprávněn Služeb Portálu eHotel.cz využívat pouze v dobré víře za účelem zadání požadavku o nabídku nebo rezervací ubytování, které jsou v souladu s právními předpisy, a využitím Služeb se zavazuje, že nebude provádět spekulativní, falešné nebo zavádějící rezervace a že nebude rezervovat ubytovací kapacity nad rámec svého skutečného požadavku. Využitím Služeb Klient prohlašuje, že je držitelem benefitních bodů a jeho osobní a kontaktní údaje zadané při rezervaci a informace uvedené pro účely platby (např. údaje o platební kartě) jsou správné. Využitím Služeb Klient bere na vědomí, že Portál eHotel.cz může tyto informace v souladu s ustanoveními Informačního memoranda o zpracování osobních údajů použít i k tomu, aby Klienta v případě potřeby kontaktoval. Odpovědnost za jakékoliv škody způsobené nepřesností zadaných údajů nese Klient. Klient bere na vědomí a využitím Služeb vyslovuje svůj souhlas s tím, že jeho osobní a kontaktní údaje zadané při rezervaci a rovněž údaje o jeho dřívějších, probíhajících nebo v budoucnu realizovaných rezervacích je Portál eHotel.cz oprávněn na základě příslušné žádosti vydat orgánu veřejné správy nebo policii.

3.2. Portál eHotel.cz si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení trvale nebo dočasně vyloučit některé Klienty z možnosti využívat služeb dostupných prostřednictvím Webových stránek (tj. zařadit Uživatele na tzv. černou listinu). Klient zařazený na černou listinu se nesmí pokoušet o využití Webových stránek pod jiným jménem nebo prostřednictvím jiného Klienta.

 1. Proces objednání služeb a jejich úhrady

4.1. Objednání

Klient vyjadřuje svůj zájem o službu zadáním a odesláním formuláře. Portál eHotel.cz ověří u Ubytovacího zařízení volnou kapacitu v termínu, který Klient požaduje a sdělí Klientovi informace (Potvrzení rezervace) o dostupnosti a konkrétní ceně ubytování pro vybraný termín. Závazné objednání služby nastává v okamžiku písemného Potvrzení rezervace Portálem eHotel.cz, tj. zasláním Potvrzením rezervace na uvedený email Klienta.

4.2. Cena služby

Cena služby je určována Ubytovacím zařízením. Portál eHotel.cz cenu služby navyšuje o manipulační poplatek za převod benefitních bodů, bankovní transakce a odvody o 15% z ceny ubytování. Cena je závislá na vybraném termínu, počtu osob a dalších parametrech, které zadává Zákazník v zadání rezervace. Portál eHotel.cz informuje Zákazníka o konečné ceně v Potvrzení rezervace, tím dojde k závazné objednávce služeb. 

4.3. Platební podmínky

Platba se provádí převodem benefitních bodů ve prospěch Portálu eHotel.cz ve výši 100% ceny pobytu. U rezervací, které již dle OP Ubytovacího zařízení podléhají storno podmínkám je Ubytovacím zařízením a Portálem eHotel.cz požadována garance platební kartou ve výši 100% ceny pobytu. O garanci platební kartou je Klient informován v průběhu procesu potvrzení rezervace – storno. 

Klientovi žádná částka odečtena nebude, karta slouží pouze pro garanci Klientovy závazné rezervace a bude použita pouze v případě, kdy klient neuhradí benefitní body ve výši částky ubytování nebo neuhradí doplatek rezervace a nastane-li situace, kdy bude Portál eHotel.cz oprávněn účtovat storno poplatek. 

Klient je povinen zadat pravdivé a úplné informace o své platební kartě. V případě, že autorizace bude bankou odmítnuta bez udání důvodu a nebo z důvodu nekrytého účtu, úhrada stornopoplatků k rezervaci bude vymáhána včetně uplatnění práva na úroky z prodlení. O tom Klienta informujeme během 72 hodin emailem.

4.4. Cena za ubytování 

Celková cena rezervace se hradí benefitními body pomocí integrované online platební brány konkrétní benefitní společnosti. Pokud nemá Klient dostatečnou výši benefitních bodů je možné uhradit doplatek, platební kartou (klient obdrží vygenerovaný odkaz na konkrétní částku doplatku) nebo bezhotovostně převodem na účet (na základě podkladu, který Klient obdrží). 

4.5. Zprostředkování komunikace

Ubytovací zařízení tímto souhlasí se zprostředkováním komunikace Portálem eHotel.cz o využívání služby Zprostředkování ubytování, která je mu poskytována nebo je poskytována jeho jménem. 

4.6. Využití služeb

Rezervace je realizována Vyplněním a odesláním formuláře umístěného na Webových stránkách Portálu eHotel.cz a tím objednává rezervaci ubytování přímo u Partnera – Ubytovací zařízení, které dané ubytování provozuje. Podle způsobu zadání rezervace systém Webových stránek eHotel.cz rozlišuje dva typy Partnerů: 

 1. a) V případě rezervace ubytování u Partnera – „Pouze poptávka“, který garantuje potvrzení rezervace do 1 pracovního dne, obdrží Klient potvrzení o úspěšné rezervaci, případně do 1 pracovního dne obdrží Klient zprávu o neúspěšnosti rezervace. Odesláním rezervace Klient bere na vědomí, že pokud Partner rezervaci potvrdí, vzniká mezi Klientem a Partnerem smlouva (závazná rezervace), od níž je Klient oprávněn odstoupit pouze za podmínek stanovených Partnerem (OP) a zveřejněných na daném Potvrzení rezervace pod bodem „Storno podmínky“ nebo webových stránkách Ubytovacího zařízení. 
 2. b) Vztahuje-li se rezervace na ubytování u Partnera – „Rezervace online“, který garantuje okamžité potvrzení rezervace, a neobsahuje-li žádnou poznámku, obdrží Klient potvrzení o úspěšné rezervaci na svoji zadanou e-mailovou adresu ihned po odeslání rezervace. Odesláním rezervace Klient bere na vědomí, že mezi ním a Partnerem vzniká smlouva (závazná rezervace), od níž je Zákazník oprávněn odstoupit pouze za podmínek stanovených Partnerem a zveřejněných na daném Potvrzení rezervace pod bodem „Storno podmínky“ nebo webových stránkách Ubytovacího zařízení. 
 3. c) Uvede-li Klient v rezervaci poznámku, která může mít vliv na cenu rezervace nebo může ohrozit rezervaci ubytování jako celek, může eHotel.cz považovat za nutné, aby byla rezervace projednána s Partnerem. V takovém případě se na rezervaci vztahují pravidla pro potvrzování ve lhůtě 1 pracovního dne (viz výše).
 1. Storno podmínky a reklamace

5.1. Storno podmínky určuje Ubytovací zařízení v OP. V případě, že Ubytovací zařízení nemá definované vlastní storno podmínky, jsou platné VOP Portálu eHotel.cz. Na základě garance platební kartou při zrušení rezervace se storno poplatkem nebo nedojezdu je účtován storno poplatek. Pokud je rezervace zrušena (za zrušení rezervace se považuje písemné potvrzení zaslané e-mailem Portálu eHotel.cz o zrušení rezervace) platí OP Ubytovacího zařízení nebo VOP Portálu eHotel.cz.

Na úhradu storno poplatku je Portál eHotel.cz oprávněn započíst Zákazníkem již zaplacenou 100 % zálohovou nebo použít garance platební kartou a údaje platební karty Klienta k úhradě storno poplatku

5.2.Klient je povinen informovat Portál eHotel.cz o všech změnách v rezervaci nebo jejím zrušení písemně (email: info@ehotel.cz) co nejdříve jakmile změna nastala.

5.3. Reklamace kvality ubytování v Ubytovacím zařízení a služeb poskytnutých Ubytovacím zařízením se provádí přímo v Ubytovacím zařízení.

5.4. Reklamace služeb Portálu eHotel.cz je možná písemně elektronicky na emailovou adresu info@ehotel.cz nebo korespondenčně na adrese eHotel.cz, s.r.o.

Lomnického 1742/2a (Chenen), 140 00 Praha 4

5.5. V případě rozporu storno podmínek ve VOP a v OP platí prioritně storno podmínky Ubytovacího zařízení.

 1. Osobní údaje

6.1. Zpracování osobních údajů

Provozovatel portálu eHotel.cz, společnost eHotel.cz, s.r.o., se sídlem Lomického 1742/2a (Chenen), 140 00 Praha 4, IČ 24285536, společnost zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193227, je oprávněn v souladu s příslušnými obecně platnými právními předpisy, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti zpracovat a uchovat informace a údaje, které mu pro účely zprostředkování objednávky poskytl (dále jen "Osobní údaje") a to zejména za účelem zprostředkování služby. Portál eHotel.cz je správcem všech Osobních údajů, které zpracovává. Osobní údaje nebudou poskytnuty žádné třetí straně kromě Ubytovacího zařízení a společností majetkově spjatých s Portálem eHotel.cz. Každá ze stran je povinna poskytnout odpovídající ochranu Osobních údajů, aby bylo zabráněno jejich ztrátě, neoprávněnému přístupu, použití, vymazání a zveřejnění, a podle platných zákonů zpracovávat Osobní údaje způsobem, který zajišťuje odpovídající zachování důvěrnosti a bezpečnost Osobních údajů. Údaje získávané dle zákona budou zpracovávány po dobu uloženou zákonem, ostatní údaje maximálně po dobu 2 let od poslední objednávky Zákazníka. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem správného poskytnutí objednané služby a za účelem přesnějšího nabízení vhodných doplňujících služeb.

6.2. Prohlášení o ochraně Osobních údajů a souborech cookie

Portál eHotel.cz používá soubory cookie a zpracovává Osobní údaje způsobem, který je popsán v samostatném dokumentu Prohlášení o ochraně soukromí na stránce https://www.ehotel.cz/obchodni-podminky. Za účelem ochrany a utajení údajů o platebních kartách používáme při poskytování našich služeb technologii „Secure Socket Layer (SSL)“.

6.3. Zasílání obchodních sdělení

Na e-mailovou adresu nebo telefonní číslo mohou být z portálů provozovaných společností eHotel.cz zasílána zákazníkovi obchodní sdělení nabízející obdobné nebo navazující služby, pokud s tím zákazník nevysloví nesouhlas. Nesouhlas se zpracováním Osobních údajů může Zákazník vyjádřit na emailové adrese sales@ehotel.cz. Osobní údaje získané pro Zasílání speciálních nabídek jsou uchovávány do doby jejich odvolání na /about/unsubscribe nebo kontaktováním na sales@ehotel.cz. E- mailová adresa bude zpracována po dobu 5 let od objednávky služeb prostřednictvím portálu eHotel.cz.

6.4. Nahrávání telefonických hovorů

Telefonické hovory se Zákaznickou linkou Portálu eHotel.cz jsou z níže uvedených důvodů nahrávány. Klient je informován před započetím hovoru.

V případě, že dochází k objednání služby prostřednictvím telefonního hovoru, Portál eHotel.cz nahrává tento hovor za účelem osvědčení, že došlo k vyjádření souhlasu s obchodními podmínkami a tedy i k uzavření smluvního vztahu.

Portál eHotel.cz také nahrává telefonní hovory z důvodu zkvalitňování služeb a prokázání tvrzení zákazníků spojené např. s uplatněním úpravy nebo změny rezervace.

Takové nahrávání a tedy zpracování osobních údajů je možné z důvodu oprávněného zájmu provozovatele. Proti takovému zpracování máte možnost vznést námitku provozovateli, buďto přímo v rámci telefonického hovoru nebo dodatečně na kontaktní e-mailovou adresu provozovatele: sales@ehotel.cz

Provozovatel uchovává telefonní hovory po dobu nezbytně nutnou,
a) V případě ověření uzavření smluvního vztahu po dobu 3 let,
b) V případě zkvalitnění služeb po dobu 10 dní,
c) V případě obrany práv a povinností – zejména uplatnění práv z vadného plnění po dobu 3 let.

6.5. Vaše práva

Podle GDPR máte právo:

 1. na informace o zpracování svých osobních údajů
 2. přístupu ke svým osobnímu údajům
 3. právo požadovat opravu, výmaz, omezení zpracování
 4. právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů
 5. právo na získání svých osobních údajů (na jejich přenositelnost)
 6. právo odvolat kdykoliv souhlas ke zpracování svých osobních údajů pro Zasílání speciálních nabídek
 7. právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů
 1. Podmínky použití Elektronických poukazů zakoupených prostřednictvím portálu eHotel.cz

7.1 Elektronickým poukazem se pro účely těchto podmínek rozumí specifický promokód vydaný Kiwi.com s.r.o., se sídlem Lazaretní 925/9, 615 00 Brno (dále jen „Vydavatel“) pro eHotel.cz, s.r.o., se sídlem Lomnického 1742/2a, 140 00 Praha 4, jako distributora distribuujícího tyto Elektronické poukazy (dále jen „Distributor“) uživatelům jeho služeb oprávněným k jejich nákupu dle aplikovatelné právní úpravy a v souladu s podmínkami portálu eHotel.cz (dále jen „Uživatel“).

7.2 Elektronický poukaz je vždy vydáván na specifickou nominální hodnotu vyjádřenou v českých korunách (Kč) dle volby Uživatele, přičemž Uživatel je oprávněn jej jednorázově využít k úhradě za služby Vydavatele – zprostředkování osobní přepravy a souvisejících služeb – a to jako alternativní platební metodu podporovanou (dle aktuální dostupnosti) v rámci rezervačního systému na webových stránkách www.kiwi.com nebo v příslušných mobilních aplikacích Vydavatele po kliknutí na tlačítko „Využít promokód“, a to až do výše nominální hodnoty Elektronického poukazu, vždy však v souladu s těmito podmínkami.

7.3 Elektronický poukaz je platný po dobu uvedenou v rámci Elektronického poukazu, jinak, není-li tato doba uvedena, po dobu jednoho roku od jeho vydání Vydavatelem v prospěch Distributora. Aktuální dobu platnosti sdělí Uživateli dle podmínek portálu eHotel.cz nebo, nestanoví-li podmínky portálu jinak, na vyžádání. Dobu platnosti Elektronického poukazu nelze prodloužit a uplynutím této doby Uživatel ztrácí právo Elektronický poukaz použít ve smyslu těchto podmínek, aniž by mu vzniklo právo na jakoukoli náhradu či refundaci.

7.4 Elektronický poukaz nelze vyměnit za peníze nebo jiné majetkové hodnoty, s výhradou jeho použití v souladu s těmito podmínkami. Hodnota Elektronického poukazu se Uživateli nevrací, a to ani po uplynutí doby platnosti Elektronického poukazu.

7.5 Zvolil-li Uživatel v rámci rezervačního systému Vydavatele platbu v jiné měně než české koruny (Kč) a chce k platbě v této jiné měně použít Elektronický poukaz, bude hodnota Elektronického poukazu přepočtena na předmětnou měnu využitím aktuálního konverzního kurzu užívaného Vydavatelem běžně k tomuto účelu v rámci jeho rezervačního systému.

7.6 Každý Elektronický poukaz lze použít k úhradě jedné rezervace v rezervačním systému Vydavatele. Je-li hodnota rezervace vyšší než nominální hodnota Elektronického poukazu, je Uživatel povinen doplatit rozdíl jinou z podporovaných elektronických platebních metod; je-li hodnota rezervace nižší než nominální hodnota Elektronického poukazu, rozdíl se Uživateli nevrací ani nenahrazuje, a není využitelný pro další rezervaci Uživatele; nevyužitý rozdíl tedy bez náhrady propadá.

7.7 Pro každou rezervaci v rezervačním systému Vydavatele lze použít pouze jeden Elektronický poukaz.

7.8 Elektronický poukaz lze využít k rezervaci služeb Vydavatele, a tedy za účelem zajištění osobní přepravy, pouze ve prospěch Uživatele a/nebo jeho rodinného příslušníka (nikoli jiných třetích stran), a to vždy a pouze ve spojení s nákupem/rezervací/objednávkou dalšího plnění osobní rekreace (např. ubytováním) poskytovaným třetí stranou a zprostředkovaným prostřednictvím portálu eHotel.cz. Elektronický poukaz nelze převést na třetí osobu.

7.9 Jakákoli náhrada ceny přepravy nebo služeb Vydavatele a jiné nároky související se službami Vydavatele poskytovaných Uživateli, jenž uhradil cenu rezervace prostřednictvím Elektronického poukazu, se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami Vydavatele, s kterými se Uživatel seznámil a odsouhlasil je v rámci rezervačního procesu v rezervačním systému Vydavatele. Uživatel si je vědom, že takováto náhrada může být v souladu s uvedenými Všeobecnými obchodními podmínkami Vydavatele poskytnuta ve formě odpovídající původní úhradě, a tedy i ve formě Elektronického poukazu nebo jiného obdobného kreditu využitelného k úhradě za služby Vydavatele.

7.10 Vydavatel si vyhrazuje právo bez náhrady zneplatnit jakékoli platné Elektronické poukazy vydané pro Uživatele a/nebo odmítnout mu další poskytování služeb či již poskytnuté služby zrušit, v případě, že Uživatel porušil tyto podmínky nebo Všeobecné obchodní podmínky Vydavatele aplikovatelné na Uživatele v souvislosti s jednotlivými rezervacemi hrazenými Elektronickým poukazem.

7.11 Jakékoli dotazy a reklamace související s nákupem Elektronického poukazu prostřednictvím portálu eHotel.cz, informacemi uvedenými na portálu eHotel.cz nebo v souvislosti se službami Distributora je Uživatel povinen adresovat Distributorovi, jako provozovateli uvedeného portálu v souladu s podmínkami užití portálu eHotel.cz.

 1. Platnost a účinnost

8.1. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.6.2021

8.2. Platné znění těchto VOP je k dispozici na webových stránkách www.ehotel.cz