Podmínky užití webových portálů

(dále jen „Podmínky“)

obchodní společnosti eHotel.cz s.r.o., IČO: 24 28 55 36, se sídlem Zubatého 295/5, 150 00 Praha 5

(dále jen „Provozovatel“)

 1. Úvodní ustanovení
  1. Provozovatel provozuje a spravuje rezervační systém ubytovacích služeb na internetových stránkách www.ehotel.cz www.elipno.cz www.ekrumlov.cz www.sumavadovolena.cz www.skiarealkramilin.cz www.ehochficht.cz (dále jen „Portály“). Provozovatel pronajímá Portály jiným podnikatelům poskytujícím ubytovací služby (dále jen „Ubytovací zařízení“) a vyvíjí činnost k tomu, aby Ubytovací zařízení mělo možnost prostřednictvím Portálů uzavírat s třetími osobami (dále jen „Zákazník“) smlouvy na využití služeb poskytovaných Ubytovacím zařízením (dále jen „Zprostředkovaná smlouva“).
  2. Podmínky upravují práva a povinnosti osob využívajících Portály (dále jen „Uživatel“) při vstupu na některý z Portálů, a dalším používání Portálů, jakož i další související právní vztahy.
  3. Uživatel vstupem na některý z Portálů stvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním Podmínek, a zavazuje se jimi řídit.
  4. Provozovatel může znění podmínek jednostranně měnit či doplňovat. Provozovatel informuje Uživatele o změně Podmínek užití na Portálech. Podmínky nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na Portálech.
  5. Provozovatel může znění podmínek jednostranně měnit či doplňovat. Podmínky nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na Portálech.
 2. Použití Portálů
  1. Přístup a používání Portálů je bezplatné. Uživatel nese však náklady vzniklé mu v souvislosti s realizací přístupu a používání Portálů (tj. náklady na internetové připojení aj.).
  2. Provozovatel není účastníkem smluvních vztahů mezi Zákazníkem a Ubytovacím zařízením. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za splnění povinností ze Zprostředkované smlouvy ani nenese odpovědnost za případnou škodu vzniklou Uživateli na základě nebo v souvislosti se Zprostředkovanou smlouvou.
  3. Poskytovatelem veškerých doplňkových služeb objednaných v rámci rezervace ubytování je Ubytovací zařízení. Provozovatel proto nenese žádnou odpovědnost za tyto služby.
  4. Provozovatel pronajímá Portály Zájemcům, a nenese odpovědnost za případnou závadnost obsahu či vzhledu materiálů zveřejňovaných Zájemci na Portálech. Provozovatel neodpovídá za úplnost, přesnost, pravdivost materiálů zveřejňovaných na Portálech.
  5. Provozovatel nezaručuje nepřerušený přístup na Portály, ani nezávadnost a bezpečnost Portálů. Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou Uživateli při realizaci přístupu a užívání Portálů, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na Portálech, škody způsobené přerušením provozu, poruchou Portálů, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku, neoprávněného přístupu k přenosům a datům Uživatele.
  6. Kliknutím na některé odkazy na Portálech může dojít k opuštění Portálů a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.
  7. Uživatel nese odpovědnost za veškerou škodu vzniklou neoprávněným zásahem Uživatele do Portálů.
 3. Ochrana osobních údajů
  1. Ochrana osobních údajů Uživatele, který je fyzickou osobou, je zajištěna v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
  2. Uživatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo (dále vše společně jen jako „Osobní údaje“).
  3. Uživatel souhlasí se zpracováním Osobních údajů Provozovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností ze Zprostředkované smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení.
  4. Uživatel bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Provozovatele o změně ve svých Osobních údajích.
  5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.
  6. Uživatel potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů. Uživatel dále prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním Osobních údajů může ve vztahu k Provozovateli odvolat písemným oznámením doručeným na adresu Provozovatele.
  7. Uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami Provozovatele na elektronickou adresu Uživatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Provozovatele na tuto adresu. Souhlas Uživatele se zasíláním obchodních sdělení je dobrovolný. Uživatel je oprávněn kdykoli tento souhlas písemně odvolat.
 4. Práva a povinnosti Uživatele
  1. Uživatel vůči Provozovateli prohlašuje a zaručuje, že:
   1. je plně způsobilý k právním úkonům, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem.
   2. veškeré údaje, které poskytuje společnosti Provozovatel, jsou pravdivé, úplné a přesné.
  2. Uživatel je povinen po provedení rezervace zaplatit provizi dle výše a podmínek uvedených ve smlouvě o spolupráci
  3. Pokud dojde ze strany Uživatele ke stornu,
   1. řídí se následující postup Storno podmínkami uvedenými v prezentaci konkrétního Ubytovacího zařízení vč. povinnosti Zákazníka uhradit případné storno poplatky (dále jen „Storno podmínky“). Pakliže podmínky nejsou výslovně uvedeny, platí vlastní storno podmínky daného ubytovacího zařízení v den vytvoření rezervace.
   2. další podmínky storna se řídí smlouvou o spolupráci.
 5. Závěrečná ustanovení
  1. Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s Portály se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup a užití Portálů realizován.
  2. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 28. 11. 2016
Používáme cookies, abychom vám zajistili pohodlné použití našich webových stránek. Více informací