Podmínky užití webových portálů

(dále jen „Podmínky“)

 1. Úvodní ustanovení
  1. Provozovatel provozuje a spravuje rezervační systém ubytovacích služeb na internetových stránkách www.ehotel.cz www.elipno.cz www.ekrumlov.cz www.sumavadovolena.cz www.skiarealkramilin.cz www.ehochficht.cz (dále jen „Portály“). Provozovatel pronajímá Portály jiným podnikatelům poskytujícím ubytovací služby (dále jen „Ubytovací zařízení“) a vyvíjí činnost k tomu, aby Ubytovací zařízení mělo možnost prostřednictvím Portálů uzavírat s třetími osobami (dále jen „Zákazník“) smlouvy na využití služeb poskytovaných Ubytovacím zařízením (dále jen „Zprostředkovaná smlouva“).
 2. Úvodní ustanovení
  1. Obchodní společnost eHotel.cz s.r.o., IČO: 24 28 55 36, se sídlem Lomnického 1742/2a (Chenen), 140 00 Praha 4 (dále jen „Poskytovatel“) provozuje a spravuje rezervační systém ubytovacích služeb na internetových stránkách www.ehotel.cz, www.elipno.cz, www.ekrumlov.cz, www.sumavadovolena.cz, www.skiarealkramilin.cz a www.ehochficht.cz (dále jen „Portály“). Poskytovatel pronajímá Portály jiným podnikatelům („Partner“) poskytujícím ubytovací služby v ubytovacím zařízení (dále jen „Ubytovací zařízení“) a vyvíjí činnost k tomu, aby Partner měl možnost prostřednictvím Portálů uzavírat s třetími osobami (dále jen „Zákazník“) smlouvy na využití služeb poskytovaných Partnerem (dále jen „Zprostředkovaná smlouva“).
  2. Tyto Podmínky upravují práva a povinnosti osob využívajících Portály (dále jen „Uživatel“) při vstupu na některý z Portálů, a dalším používání Portálů, jakož i další související právní vztahy.
  3. Uživatel vstupem na některý z Portálů stvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním Podmínek, a zavazuje se jimi řídit.
  4. Poskytovatel může znění Podmínek jednostranně měnit či doplňovat. Poskytovatel informuje Uživatele o navrhované změně Podmínek zasláním upozornění o navrhované změně a zároveň zveřejnění nové znění Podmínek na Portálech nejpozději 1 měsíc přede dnem jejich účinností. Uživatel je oprávněn přede dnem jejich účinnosti návrh Podmínek odmítnout a smluvní vztah dotčený návrhem Podmínek z tohoto důvodu vypovědět („Smlouva“), a to tak, že Uživatel výpověď doručí Poskytovateli způsobem sjednaným příslušnou Smlouvou. V případě, že návrh změny Podmínek Uživatel tímto způsobem přede dnem jeho účinnosti nevypoví, stává se nové znění Podmínek vůči Uživateli závazným s účinností ode dne navrhované účinnosti takové změny.
 3. Použití Portálů
  1. Přístup a používání Portálů je bezplatné. Uživatel nese však náklady vzniklé mu v souvislosti s realizací přístupu a používání Portálů (tj. náklady na internetové připojení aj.).
  2. Poskytovatel není účastníkem smluvních vztahů mezi Zákazníkem a Partnerem. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za splnění povinností ze Zprostředkované smlouvy ani nenese odpovědnost za případnou škodu vzniklou Uživateli na základě nebo v souvislosti se Zprostředkovanou smlouvou.
  3. Poskytovatelem veškerých doplňkových služeb objednaných v rámci rezervace ubytování je Partner. Poskytovatel proto nenese žádnou odpovědnost za tyto služby.
  4. Poskytovatel poskytuje služby Portálů Uživatelům, a nenese odpovědnost za případnou závadnost obsahu či vzhledu materiálů zveřejňovaných Uživateli na Portálech. Poskytovatel neodpovídá za úplnost, přesnost, pravdivost materiálů zveřejňovaných na Portálech.
  5. Poskytovatel nezaručuje nepřerušený přístup na Portály, ani nezávadnost a bezpečnost Portálů. Poskytovatel neodpovídá za újmu způsobenou Uživateli při realizaci přístupu a užívání Portálů, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na Portálech, škody způsobené přerušením provozu, poruchou Portálů, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku, neoprávněného přístupu k přenosům a datům Uživatele.
  6. Kliknutím na některé odkazy na Portálech může dojít k opuštění Portálů a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.
  7. Uživatel nese odpovědnost za veškerou škodu vzniklou neoprávněným zásahem Uživatele do Portálů a za obsah, který vložil do systému Portálu.
 4. Ochrana osobních údajů
  1. Poskytovatel jako správce osobních údajů ve smyslu § 4 písm. j) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) v souvislosti se zprostředkováním ubytovacích služeb v Ubytovacích zařízeních Partnerů nakládá s osobními údaji Zákazníků. Veškeré postupy se řídí platnými právními předpisy ČR. Kontaktovat Poskytovatele ohledně ochrany osobních údajů, včetně uplatnění práv Zákazníka, lze též na e-mailové adrese: sales@ehotel.cz a dále na tel.: 605 900 203 v době od pondělí do pátku od 9:00 do 15:00, s výjimkou dnů pracovního klidu.
  2. Účel zpracování:
   Poskytovatel jako správce osobních údajů (dále také jen „Správce“) v souvislosti s poskytováním svých služeb shromažďuje, zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou osobní údaje Zákazníků k těmto účelům:
   1. zprostředkování uzavření Zprostředkované smlouvy o ubytování v Ubytovacím zařízení mezi Partnerem a Zákazníkem, jejich změn a zániku, tzn. zejména zprostředkování komunikace mezi Partnerem a Zákazníkem o uzavření, změnách a zániku práv a povinností ze Zprostředkované smlouvy; přičemž právním základem pro zpracování osobních údajů je provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů („Účel uzavření Zprostředkované smlouvy“)
   2. obchodní a marketingové účely, tzn. zejména nabízení obchodů a služeb, včetně šíření obchodních sdělení podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, pokud k tomu Zákazník udělil při odeslání návrhu na uzavření Zprostředkované smlouvy svůj souhlasem („Marketingové účely“)
  3. Doba zpracování
   Osobní údaje získané za Účelem uzavření Zprostředkované smlouvy budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností vyplývajících ze Zprostředkované smlouvy, tj. vždy minimálně po dobu trvání této smlouvy, a dále pak po dobu, po kterou je správce povinen/oprávněn ty které údaje uchovávat podle ZOOÚ a dalších obecně závazných právních předpisů.
  4. Rozsah zpracovávaných osobních údajů
   Zpracování se týká osobních údajů, které správce od Zákazníka získá na základě vyplnění elektronického formuláře Zákazníkem před odesláním nabídky na uzavření Zprostředkované smlouvy Partnerovi, v rámci jednání o uzavření Zprostředkované smlouvy, při samotném uzavření smlouvy anebo na základě informací a dokumentů poskytnutých Zákazníkem v souvislosti se smlouvou, popř. žádostí o její uzavření - jedná se zejména o identifikační údaje (jméno, příjmení, kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa).
   K osobním údajům jsou přiřazovány údaje týkající se smluvního vztahu (např. druh, doba ubytování dle Zprostředkované smlouvy apod.).
  5. Způsob zpracování osobních údajů, zpracovatelé a příjemci osobních údajů
   Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i automatizovaně v elektronických informačních systémech, a to v elektronické nebo listinné podobě, vždy při vysokém technickém, organizačním a personálním zabezpečení.
   Veškeré osoby, které přicházejí ze své pracovní pozice (nebo v rámci smluvně převzatých povinností) do kontaktu s osobními údaji, jsou proškolovány a vázány povinností mlčenlivosti.
   Zpracování provádějí zejména zaměstnanci správce, přičemž správce na základě smlouvy o zpracování osobních údajů při splnění podmínek ZOOÚ pověřuje zpracováním osobních údajů i zpracovatele.
   Osobní údaje jsou dále poskytnuty Partnerovi, který je smluvní stranou konkrétní Zprostředkované smlouvy se Zákazníkem.
  6. Práva Zákazníka coby subjektu údajů
   Zákazník má veškerá práva přiznaná ZOOÚ a dalšími právními předpisy. Zákazník má právo:
   1. na informace o zpracování svých osobních údajů
   2. přístupu ke svým osobnímu údajům
   3. právo požadovat opravu, výmaz, omezení zpracování
   4. právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů
   5. právo na získání svých osobních údajů (na jejich přenositelnost)
   6. právo odvolat kdykoliv souhlas ke zpracování svých osobních údajů pro Zasílání speciálních nabídek
   7. právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
   Zákazník je oprávněn uplatnit svá práva ve vztahu k Poskytovateli s využitím též kontaktních údajů uvedených v čl. iii. písm. a) těchto Podmínek.
  7. Poskytnutí osobních údajů a souhlas se zpracováním Poskytnutí osobních údajů Zákazníkem je dobrovolné, nicméně jejich neposkytnutí či nesouhlas s jejich zpracováním může znamenat překážku k uzavření Zprostředkované smlouvy. Zpracování osobních údajů pro Účely uzavření Zprostředkované smlouvy je nezbytné pro uzavření Zprostředkované smlouvy, tj. bez poskytnutí uvedených osobních údajů pro tyto účely nelze Zprostředkovanou smlouvu s Partnerem uzavřít. Naopak Zprostředkovanou smlouvu lze uzavřít i bez poskytnutí souhlasu Zákazníka ke zpracování jeho osobních údajů pro Zasílání speciálních nabídek.
  8. Zasílání speciálních nabídek
   1. obchodní a marketingové účely, tzn. zejména nabízení obchodů a služeb, včetně šíření obchodních sdělení podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, pokud k tomu Zákazník udělil při odeslání návrhu na uzavření Zprostředkované smlouvy svůj souhlasem („Zasílání speciálních nabídek“)
   2. Osobní údaje získané pro Zasílání speciálních nabídek jsou uchovávány do doby jejich odvolání na /about/unsubscribe a nebo kontaktováním na sales@ehotel.cz.
   3. Předmětem zasílání speciálních nabídek se jedná o rozesílání obchodních sdělení formou emailu a placené propagace na sociálních sítích.
   4. Od 25. května 2018 se bude dále ochrana osobních údajů navíc řídit právní úpravou – nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto.
 5. Závěrečná ustanovení
  1. V případě rozporu mezi Podmínkami a Smlouvou, se uplatní přednostně Smlouva.
  2. Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s Portály se řídí právním řádem České republiky.
  3. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 01.11.2017

Podmínky použití Elektronických poukazů zakoupených prostřednictvím portálu eHotel.cz

 1. Elektronickým poukazem se pro účely těchto podmínek rozumí specifický promokód vydaný Kiwi.com s.r.o., se sídlem Lazaretní 925/9, 615 00 Brno (dále jen „Vydavatel“) pro eHotel.cz, s.r.o., se sídlem Lomnického 1742/2a, 140 00 Praha 4, jako distributora distribuujícího tyto Elektronické poukazy (dále jen „Distributor“) uživatelům jeho služeb oprávněným k jejich nákupu dle aplikovatelné právní úpravy a v souladu s podmínkami portálu eHotel.cz (dále jen „Uživatel“).
 2. Elektronický poukaz je vždy vydáván na specifickou nominální hodnotu vyjádřenou v českých korunách (Kč) dle volby Uživatele, přičemž Uživatel je oprávněn jej jednorázově využít k úhradě za služby Vydavatele – zprostředkování osobní přepravy a souvisejících služeb – a to jako alternativní platební metodu podporovanou (dle aktuální dostupnosti) v rámci rezervačního systému na webových stránkách www.kiwi.com nebo v příslušných mobilních aplikacích Vydavatele po kliknutí na tlačítko „Využít promokód“, a to až do výše nominální hodnoty Elektronického poukazu, vždy však v souladu s těmito podmínkami.
 3. Elektronický poukaz je platný po dobu uvedenou v rámci Elektronického poukazu, jinak, není-li tato doba uvedena, po dobu jednoho roku od jeho vydání Vydavatelem v prospěch Distributora. Aktuální dobu platnosti sdělí Uživateli dle podmínek portálu eHotel.cz nebo, nestanoví-li podmínky portálu jinak, na vyžádání. Dobu platnosti Elektronického poukazu nelze prodloužit a uplynutím této doby Uživatel ztrácí právo Elektronický poukaz použít ve smyslu těchto podmínek, aniž by mu vzniklo právo na jakoukoli náhradu či refundaci.
 4. Elektronický poukaz nelze vyměnit za peníze nebo jiné majetkové hodnoty, s výhradou jeho použití v souladu s těmito podmínkami. Hodnota Elektronického poukazu se Uživateli nevrací, a to ani po uplynutí doby platnosti Elektronického poukazu.
 5. Zvolil-li Uživatel v rámci rezervačního systému Vydavatele platbu v jiné měně než české koruny (Kč) a chce k platbě v této jiné měně použít Elektronický poukaz, bude hodnota Elektronického poukazu přepočtena na předmětnou měnu využitím aktuálního konverzního kurzu užívaného Vydavatelem běžně k tomuto účelu v rámci jeho rezervačního systému.
 6. Každý Elektronický poukaz lze použít k úhradě jedné rezervace v rezervačním systému Vydavatele. Je-li hodnota rezervace vyšší než nominální hodnota Elektronického poukazu, je Uživatel povinen doplatit rozdíl jinou z podporovaných elektronických platebních metod; je-li hodnota rezervace nižší než nominální hodnota Elektronického poukazu, rozdíl se Uživateli nevrací ani nenahrazuje, a není využitelný pro další rezervaci Uživatele; nevyužitý rozdíl tedy bez náhrady propadá.
 7. Pro každou rezervaci v rezervačním systému Vydavatele lze použít pouze jeden Elektronický poukaz.
 8. Elektronický poukaz lze využít k rezervaci služeb Vydavatele, a tedy za účelem zajištění osobní přepravy, pouze ve prospěch Uživatele a/nebo jeho rodinného příslušníka (nikoli jiných třetích stran), a to vždy a pouze ve spojení s nákupem/rezervací/objednávkou dalšího plnění osobní rekreace (např. ubytováním) poskytovaným třetí stranou a zprostředkovaným prostřednictvím portálu eHotel.cz. Elektronický poukaz nelze převést na třetí osobu.
 9. Jakákoli náhrada ceny přepravy nebo služeb Vydavatele a jiné nároky související se službami Vydavatele poskytovaných Uživateli, jenž uhradil cenu rezervace prostřednictvím Elektronického poukazu, se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami Vydavatele, s kterými se Uživatel seznámil a odsouhlasil je v rámci rezervačního procesu v rezervačním systému Vydavatele. Uživatel si je vědom, že takováto náhrada může být v souladu s uvedenými Všeobecnými obchodními podmínkami Vydavatele poskytnuta ve formě odpovídající původní úhradě, a tedy i ve formě Elektronického poukazu nebo jiného obdobného kreditu využitelného k úhradě za služby Vydavatele.
 10. Vydavatel si vyhrazuje právo bez náhrady zneplatnit jakékoli platné Elektronické poukazy vydané pro Uživatele a/nebo odmítnout mu další poskytování služeb či již poskytnuté služby zrušit, v případě, že Uživatel porušil tyto podmínky nebo Všeobecné obchodní podmínky Vydavatele aplikovatelné na Uživatele v souvislosti s jednotlivými rezervacemi hrazenými Elektronickým poukazem.
 11. Jakékoli dotazy a reklamace související s nákupem Elektronického poukazu prostřednictvím portálu eHotel.cz, informacemi uvedenými na portálu eHotel.cz nebo v souvislosti se službami Distributora je Uživatel povinen adresovat Distributorovi, jako provozovateli uvedeného portálu v souladu s podmínkami užití portálu eHotel.cz.

Anglické znění podmínek

Odhlášení z užívání emailu k marketingovým účelům zde.